Ciel nuageux avec pluies faibles16°
NL
menu burger
 1. Home
 2. Privacybeleid

Boek nu

 • Accommodatie
 • Puy du fou

Privacybeleid

Overzicht

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en waken over de naleving van de toepasselijke wetsbepalingen ter zake, met name die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) nr. 2016/679 en de gewijzigde Franse wet betreffende de gegevensbescherming nr. 78-17.

Het doel van dit privacybeleid is de bezoekers te informeren over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit stelt ons in staat te voldoen aan de voorschriften en helpt ons de kwaliteit van de door ons verleende diensten te verbeteren.

Dit privacybeleid vult de wettelijke mededelingen op onze website aan, die u kunt raadplegen op het volgende adres: www.vendee-tourism.co.uk/legal-notice.

Voor nadere informatie over de huidige regelgeving en uw wettelijke rechten met betrekking tot de gegevensbescherming kunt u de website raadplegen van de Franse toezichthouder Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés www.cnil.fr.

Reikwijdte van het Privacybeleid

Dit privacybeleid verschaft u informatie over de methoden voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Wanneer u onze website bezoekt,
 • Bij het gebruik van de diverse op onze website aangeboden diensten,
 • Voor locatiegegevens (GPS-positie),
 • Voor uw reserveringen / aankopen op onze website,
 • Bij uw inschrijving op ons nieuws (nieuwsberichten, productinformatie, aanbiedingen, enz.) en persoonlijk aangepaste content,
 • Tijdens uw online uitwisselingen met onze verkoopafdeling,
 • Tijdens uw verzoeken om informatie of bij klachten,
 • Tijdens uw deelname aan onze wedstrijden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De op onze website verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door:
Vendée Expansion-SEM
Société anonyme d'économie mixte locale
Kapitaal: € 3.037.045
Ingeschreven in het handelsregister van La Roche sur Yon onder het nummer 546 650 169 B

Inschrijving in het register van vakantie- en reisoperators: IM085130001

Hoofdkantoor: 33 rue de l'Atlantique - CS 80206 - 85005 La Roche sur Yon cedex - Frankrijk - Tel.: +33 (0) 2 51 44 90 00

Als gegevensverwerker bepaalt Vendée Expansion-SEM hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden en met welke middelen.

Welke gegevens worden verzameld?

Het kan nodig blijken dat u ons uw persoonsgegevens rechtstreeks verstrekt bij het gebruik van bepaalde diensten op onze website:

 • Wanneer u aankopen of een boeking verricht,
 • Wanneer u een formulier invult voor een verzoek om informatie of een offerte, om in te schrijven op ons nieuws (nieuwe producten, productinformatie, aanbiedingen, enz.), kennisgevingen en persoonlijk aangepaste content per e-mail, klachten, een enquête of opiniepeiling, deelname aan een van onze wedstrijden.
 • Wanneer u communiceert met onze klantenafdeling via instant messaging op onze website of per e-mail.
  De persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u bepaalde diensten op onze website gebruikt, kunnen betrekking hebben op:
 • Uw naam en voornaam,
 • Uw geslacht,
 • Uw woonadres (plaats en/of postadres),
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer(s),
 • Uw betalingswijze,
 • Uw velden van belangstelling,
 • Uw gezinssamenstelling,
 • Uw GPS-locatie.

Wanneer u op onze website surft, stuurt de browser van uw computer automatisch gegevens die wij kunnen verzamelen en opslaan. Deze gegevens kunnen betrekking hebben:

 • Op het IP-adres, de eigenschappen van het besturingssysteem, browser of apparaten (computer, tablet, smartphone) die u gebruikt om in te loggen op onze website,
 • Op uw navigatie en interacties met de content van onze site, zoals de website / applicatie, van waaruit ingelogd wordt, de bezochte pagina’s, de datum, tijd en duur van uw bezoek, het volume van de verzonden gegevens, de gebruikte trefwoorden, de frequentie van uw bezoeken.

Uw persoonlijke surfgegevens worden voornamelijk verzameld door middel van cookies. Raadpleeg voor meer informatie over deze cookies de paragraaf “Cookies” van dit privacybeleid.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met een identificatiecode (een keten van letters en cijfers) dat verzonden wordt door een webserver naar een webbrowser/harde schijf en dat opgeslagen wordt door uw browser, als u daarmee instemt. De cookies bevatten informatie die verzonden wordt naar de harde schijf van uw computer.

De identificatiecode wordt vervolgens teruggezonden naar de server telkens wanneer de browser om een pagina vraagt van de server. Cookies kunnen permanente cookies of sessiecookies zijn.

Een permanente cookie wordt opgeslagen door de browser en blijft geldig tot aan de vervaldatum, tenzij het gewist wordt door de gebruiker vóór de vervaldatum.

Een sessiecookie verdwijnt aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de browser afgesloten wordt.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden, maar de persoonlijke informatie die wij opslaan over u kan gekoppeld worden aan informatie die opgeslagen is in de cookies of die verkregen wordt via cookies. De cookies die wij gebruiken stellen ons niet in staat u te traceren wanneer u andere sites bezoekt of om u nauwkeurig te geolokaliseren, tenzij u daar uitdrukkelijk mee instemt.

De door ons op onze website gebruikte cookiecategorieën en hun doeleinden zijn de volgende:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de diensten of informatie waar u om verzoekt op onze website: die u in staat stellen om in te loggen op uw klantaccount, een winkelkaart te gebruiken, authenticatie, enz.
 • Analytische/prestatiecookies op onze website, gebruikt om anoniem gemaakte statistieken te genereren.
 • Targeting Cookies. Deze worden gebruikt voor het monitoren en persoonlijk aanpassen van content voor u, het onthouden van uw voorkeuren, profilering, het afstemmen van advertenties die relevant zijn voor uw belangstelling...

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u in een toestemmingsbanner geïnformeerd over de gebruikte cookies. Door te klikken op de knop “Aanpassen” op deze banner heeft u de optie bezwaar te maken tegen het gebruik van deze cookies naargelang uw toestemming en volgens hun doeleinden. Door te blijven browsen geeft u stilzwijgend toestemming voor het gebruik van deze cookies. Nadat u uw toestemming hebt gegeven, blijft deze geldig voor een periode van 13 maanden.

U kunt ook uw browser configureren om alle cookies te weigeren of te aanvaarden, maar ook om toegang te verkrijgen tot meer gedetailleerde informatie om uw voorkeuren te veranderen alvorens toestemming te verlenen. Deze voorkeuren kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

Wij merken op dat als u alle of sommige cookies weigert, u niet in staat zal zijn alle functies te gebruiken of alle pagina’s op onze website te raadplegen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer of de wijze waarop u cookies kunt wissen, kunt u de volgende link raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-maitriser-votre-navigateur.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk voor de volgende doeleinden:

 • Om u toegang te verschaffen tot bepaalde diensten en functies van onze website (klantaccount, geolokalisatie, enz.);
 • Om interne statistieken te genereren over het gebruik van onze website;
 • Om de werking en dienstverlening van onze website te optimaliseren;
 • Om de gebruikerservaring van onze website persoonlijk aan te passen om te voldoen aan uw individuele behoeften;
 • Om de veiligheid van onze website te behouden en fraude te voorkomen;
 • Om de tussen ons overeengekomen contracten uit te voeren, om u de diensten te verstrekken die u op onze site gekocht heeft, om u berichten, rekeningen en betalingsherinneringen te sturen en om uw betalingen te innen;
 • Om uw verzoeken om informatie en offertes, bestellingen voor brochures en klachten te verwerken;
 • Om u nieuws te sturen per e-mail (nieuwsberichten, productinformatie, aanbiedingen, enz.), kennisgevingen en persoonlijk aangepaste content waar u uitdrukkelijk om verzocht heeft;
 • Om u persoonlijk aangepaste advertenties te verstrekken;
 • Om onze klantendienst te verbeteren en de bijstandsverlening, begeleiding en ondersteuning te optimaliseren, in het bijzonder door de private instant messaging dienst op onze website;
 • Om marktonderzoek of enquêtes te verrichten om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en te anticiperen op de behoeften van de klanten;
 • Om uw deelname aan onze wedstrijden te beheren;
 • Om de naleving van de wettelijke voorschriften en gerechtelijke beslissingen te verzekeren.
   

Bewaarperiode van de gegevens

In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de handelingen waarvoor ze verzameld werden of als wij een rechtmatig belang hebben om ze na deze periode te bewaren.

De bewaarperioden van de door ons verzamelde gegevens zijn de volgende:

 • De gegevens betreffende uw aankopen / boekingen (klantaccount en ordergeschiedenis) worden bewaard zolang u een “actieve” klant bent en voor een maximale periode van 5 jaar vanaf uw laatste activiteit (bijvoorbeeld de laatste aankoop of laatste verbinding met uw klantaccount).
 • De gegevens over uw betalingswijze worden niet bewaard na het einde van de contractuele relatie, die afloopt aan het einde van de bestelde dienst.
 • De gegevens betreffende uw verzoeken om informatie of offertes, de bestelling van brochures, de inschrijving op ons nieuws (nieuwsberichten, productinformatie, aanbiedingen, enz.), kennisgevingen en persoonlijk aangepaste content per e-mail, klachten, deelname aan onze enquêtes, marktonderzoek of wedstrijden worden bewaard voor een maximale termijn van 3 jaar vanaf het laatste contact met u of vanaf uw laatste activiteit.
 • De gegevens over de identiteitsdocumenten die aan ons verstrekt werden, worden maximaal 12 maanden bewaard.
 • De automatische door cookies verzamelde gegevens, inclusief die met betrekking tot het surfgedrag, worden maximaal 13 maanden bewaard.

  Na afloop van hogergenoemde perioden kunnen bepaalde persoonsgegevens gearchiveerd worden met beperkte toegang om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, verantwoording en fiscale verplichtingen en/of gedurende de toepasselijke beperkte periode en/of in geval van geschillen gedurende de looptijd van genoemde procedure.  Na deze bewaarperioden die voldoen aan de wettelijke verplichtingen, worden uw persoonsgegevens definitief gewist.

Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens zijn voor ons bestemd in onze hoedanigheid van gegevensverwerker.

Binnen onze onderneming zijn uw gegevens uitsluitend toegankelijk door bevoegd personeel om de aan hen toevertrouwde taken uit te voeren. Dit personeel is gehouden tot een strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie waar zij kennis van krijgen tijdens de uitvoering van hun beroepstaken.

Het kan nodig blijken om uw persoonsgegevens door te geven aan derde dienstverleners. Deze dienstverleners handelen volgens onze instructies en uitsluitend voor de doeleinden zoals vermeld in de paragraaf “Gebruik van persoonsgegevens” in dit privacybeleid. Zij zijn contractueel gehouden tot naleving van een veiligheids- en vertrouwelijkheidsplicht van de u betreffende gegevens en daartoe ondernemen zij de geschikte technische en organisatorische maatregelen.

Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet doorgegeven worden aan commerciële partners, behoudens uw uitdrukkelijke toestemming, en dat zij onder geen enkel beding verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gratis verstrekt worden aan een andere onderneming.

In overeenstemming met de huidige regelgeving kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan een Franse of buitenlandse wettelijke autoriteit in het kader van gerechtelijke procedures of wettelijke verzoeken om informatie.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In overeenstemming met de huidige regelgeving verzamelen en verwerken wij uitsluitend uw persoonsgegevens als minstens aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Uw toestemming voor de verwerking werd van tevoren verkregen.
 • Uitvoering van (een) bindende overeenkomst(en) met ons.
 • Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 • Ons rechtmatig belang of dat van een derde partij.

Uw rechten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

In overeenstemming met de van kracht zijnde regelgeving kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Inzage in uw persoonsgegevens,
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens,
 • Wissen van uw persoonsgegevens,
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens,

Bepaling van post-mortem richtlijnen over het lot van uw gegevens.

Om al deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met Direction Solutions Numériques et Qualité de Vendée Expansion-SEM - 33 rue de l'Atlantique - CS 80206 - 85005 La Roche sur Yon Cedex - Frankrijk solutions-numeriques@vendee-expansion.fr. Om te voldoen aan uw verzoek kan het nodig zijn dat wij u om aanvullende informatie moeten verzoeken om uw identiteit aan te tonen.

Als u van mening bent dat uw rechten niet nageleefd zijn, kunt u te allen tijden een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, niettegenstaande andere bestaande bestuurlijke of gerechtelijke stappen. De bevoegde autoriteit voor de gegevensbescherming in Frankrijk: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) - 3 place de Fontenoy - 75007 Parijs - Frankrijk www.cnil.fr.

Internationale gegevensoverdrachten

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan derde verwerkers in landen buiten de Europese Unie voor uitsluitend de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om onze formele toestemming te verkrijgen alvorens over te gaan tot enige overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. In dergelijke gevallen verlenen wij toestemming voor de verzending van persoonsgegevens uitsluitend naar landen die een adequaat niveau van bescherming bieden in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordeningen.

Geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen voor de gegevensbescherming (AVG)

Wij garanderen de veiligheid van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd. Hiertoe nemen wij alle nodige fysieke, logische, administratieve of organisatorische maatregelen om de integriteit en betrouwbaarheid van genoemde gegevens te beschermen en te voorkomen dat deze gewijzigd of vernietigd worden of dat onbevoegde derde partijen hier toegang tot verkrijgen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat alle door onze website verrichte elektronische financiële transacties beschermd worden door versleutelingstechnologieën.

Wij kunnen de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan derde dienstverleners. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om de bescherming en vertrouwelijkheid van de u betreffende gegevens te garanderen en zij implementeren hiertoe alle geschikte veiligheidsmaatregelen.

Websites van derde partijen

Onze website bevat hypertekstlinks naar websites van derde partijen. Wij hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun praktijken. Wat dit betreft wensen wij uw aandacht te vestigen op het feit dat de bepalingen van de door de sites van derde partijen geïmplementeerde bescherming van persoonsgegevens kunnen afwijken van dit privacybeleid. Wij adviseren u derhalve om de door de betreffende sites toegepaste maatregelen te raadplegen.

Bijwerking van het privacybeleid

Het kan te allen tijde nodig zijn dat wij dit privacybeleid moeten wijzigen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de van kracht zijnde wetgeving. Derhalve bevelen wij u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen daarvan.

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 6 mei 2020.